Stallmiljö – stallinredning och utrustning i stallet får inte riskera att skada din häst

Stallinredning och utrustning i stallet
Stallinredning och utrustning i stallet

Stallinredning och utrustning i stallet. Stallar och andra förvaringsutrymmen ska ge din häst skydd och
vara så rymliga att alla hästar i utrymmet kan ligga samtidigt och
röra sig obehindrat. Utrymmena ska utformas så att din häst kan
bete sig naturligt.

Stallinredning

Stallinredning och utrustning i stallet. Inredning och utrustning i stallet får inte riskera att skada din häst eller på något annat sätt vara en risk för hästens hälsa. Du ska se till att boxväggar eller boxdörrar, samt skiljeväggar mellan spiltor, är utformade så att din hästs sociala behov tillgodoses.

Spiltor

När du bygger nytt, eller bygger om och det krävs förprövning får du inte bygga nya spiltor som ska användas för din hästs dygnsvila. De spiltor som du redan har får du fortfarande använda för hästens dygnsvila. Det är tillåtet att bygga spiltor som ska användas för till exempel utfodring och skötsel av din häst.

Boxväggar och spiltskiljeväggar

Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara
utformade så att skaderisken minimeras. Din häst ska inte kunna
fastna med till exempel hovar eller käke. Tillverkningsmaterialet
måste kunna stå emot hästsparkar.

Stallinredning och utrustning i stallet
Stallinredning och utrustning i stallet

Golv

Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri yta. Golv i spiltor och
boxar ska vara försedda med strö eller på annat sätt konstruerade
så att din häst får god liggkomfort.

Fönster och belysning

Ett häststall ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet
ska vara försett med belysning som inte orsakar din häst obehag.
Belysningen ska göra det möjligt för dig att se till din häst utan svårighet. Kravet på belysning gäller inte i ligghallar för utegångsdjur,
där kan belysning vara ordnad på något annat sätt.
Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som din
häst kan nå, ska vara utförda så att det inte finns risk att hästen
skadas på dem.

Utrymme för sjuka hästar

Om du normalt håller dina hästar i grupp eller i spilta ska du ha
möjlighet att ta hand om hästar som blir sjuka eller av annan
anledning behöver särskild vård i ett närbeläget utrymme. Hästen
ska där kunna hållas individuellt och lösgående. Utrymmet för
sjuka hästar ska ha ett klimat som hästarna är vana vid. För hästar
som går ute under den kalla årstiden ska utrymmet kunna värmas
upp eller på annat sätt vara anpassat så att hästarnas behov av
termisk komfort tillgodoses. Utrymmet bör vara stort nog att hysa
var 25:e häst.

Stallinredning och utrustning i stallet stallmiljo
Stallinredning och utrustning i stallet

Stallklimat

Klimatet i stallet ska vara anpassat till din häst och sättet hästen
hålls på. Du ska se till att din häst alltid får frisk luft. Det får inte
strömma luft från utgödslingen till stallet. Du ska se till att stallet
inte blir fuktigt, eftersom din hästs luftvägar kan skadas av fuktig
stallmiljö. Din häst får endast tillfälligt utsättas för luftföroreningar. I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Buller

Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en
sådan nivå och frekvens att det påverkar din hästs hälsa negativt.
I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller
som överstiger 65 dBA.

Elavbrott

Du ska ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas
vid elavbrott.

Brandskydd

Om du bygger ett nytt stall, eller bygger om eller till ett gammalt
stall, ska du se till att det finns ett byggnadstekniskt skydd mot
brand. Byggnaden ska också utformas så att det finns möjlighet att
rädda djuren om det skulle börja brinna. Du bör följa Lantbrukets
Brandskyddskommittés rekommendationer.

Källa: Jordbruksverket

Stallinredning och utrustning i stallet

Comments

  • […] Boxar och spiltor måste ha godkända mått. Ljus är livsviktigt för en häst och förutom att släppa in solen ger stora fönster också hästen möjlighet att titta ut och få stimulans. Luften i ett stall ska vara torr och temperaturen bör inte vara mer än +10 grader. Bra ventilation är mycket viktigt för att undvika problem med luftvägarna. Se också efter hur och var fodret förvaras. […]

Add a comment