Stallmiljö – stall för hästar ska hållas rena och ge djuren tillräckligt med utrymme och skydd

Utrymmena ska utformas så att din häst kan bete sig naturligt.

stallmiljo
Stallmiljö

Stallmiljö stall för hästar. Ibland behöver du ansöka om förprövning innan du bygger ett stall. Mer information hittar du på sidan Förprövning inför bygge.

Stallinredning och utrustning i stallet får inte skada din häst

Stallinredning, inklusive väggar och boxdörrar, i stallet som hästar kan nå får inte riskera att skada din häst. Den ska också vara utformad så att inte skaderisken ökar om den utsätts för hästsparkar.

Strö, golv och liggytor i spiltor och boxar

Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri yta och ge hästarna god liggkomfort. Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och rena. Strö ska vara av god hygienisk kvalitet.

Ge hästarna dagsljus i stallet

Ett häststall ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet ska ha fast monterad belysning som inte orsakar din häst obehag. Belysningen ska göra det möjligt för dig att se till din häst utan svårigheter. Kravet på fast monterad belysning gäller inte i ligghallar för utegångsdjur, där kan belysningen vara ordnad på något annat sätt.

Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som din häst kan nå, ska vara utformade så att de inte utgör någon skaderisk.

Stallmiljö stall för hästar
Stallmiljö

Sjukboxar

Om hästarna normalt sett står uppbundna i spilta eller hålls i grupp, ska sjuka hästar kunna tas om hand i ett närbeläget utrymme där djuren vid behov ska kunna hållas var för sig.

Utrymmet för sjuka hästar ska minst ha de minimimått som gäller för box.

Anpassa stallklimatet efter din häst

Klimatet i stallet ska vara anpassat till din häst och sättet hästen hålls på. Du ska se till att din häst alltid får frisk luft. Du ska se till att stallet inte blir alltför fuktigt, eftersom din hästs luftvägar kan skadas av fuktig stallmiljö. I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Undvik buller i stallet

Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar din hästs hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligt utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.

Planera för eventuella elavbrott

Du ska ha en godtagbar plan för hur du ska se till att djurskyddet inte blir lidande vid elavbrott eller andra driftstörningar i automatiska system. I planen är viktigt att du har tänkt på hur olika system för vattning, utfodring och ventilation kan påverkas om elförsörjningen bryts, vattenpumpen, eller något annat går sönder.

Följ rekommendationer för brandskydd

Om du bygger ett nytt stall, bygger om eller bygger till ett gammalt stall ska du se till att det finns ett byggnadstekniskt skydd mot brand. Byggnaden ska också utformas så att det finns möjlighet att rädda djuren om det skulle börja brinna. Du bör följa Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer.

Källa: Jordbruksverket

Stallmiljö stall för hästar

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment