Vad är Pay and Jump? Många föreningar anordnar s.k. pay-arrangemang som ett komplement till officiella tävlingar

Vad är Pay and Jump? Viktigt att veta är att ett pay-arrangemang inte är en tävling utan en träning. Därav omfattas inte arrangemanget av tävlingsreglementet (TR). Men det finns ändå möjlighet för er som arrangörer att sätta upp regler och riktlinjer för era arrangemang. Detta är viktigt ur både djurskydds- och säkerhetssynpunkt.

Vad ar Pay and Jump
Vad är Pay and Jump?

Följande punkter är väsentliga att tänka på vid anordnande av pay-arrangemang: Pay and Jump, Pay and
Ride, Pay and Cross etcetera.

Sätt era egna regler:

Pay-arrangemang är ingen tävling, men ni som förening/arrangör kan ändå sätta upp regler och riktlinjer för
arrangemanget. Tillåt aldrig otillåten hantering av häst, olämpligt uppträdande eller överdriven bestraffning
av häst.

Hänvisa exempelvis till ridsportens ledstjärnor:

Hästen

Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.
• Jag behandlar alla hästar med respekt.
• Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.
• Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

Människan

Jag visar respekt för alla människor.
• Jag är en god förebild för ridsporten.
• Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Det går även att hänvisa till delar av Tävlingsreglementet, men tänk på att det rättsliga systemet inte gäller.
Om någon bryter mot era regler, informera dem om de regler ni har och tillrättavisa dem om det behövs.
Informera om era regler redan innan arrangemanget, exempelvis på er hemsida, på informationstavlan på er
anläggning och på era sociala medier.

Vad ar Pay and Jump 2
Vad är Pay and Jump?

Utse kunniga ansvariga:

Även om det är en ungdomssektion eller liknande som anordnar arrangemanget så är det lämpligt att ha en
eller flera kunniga vuxna som är ansvariga för arrangemanget. Dessa ska finnas på plats under hela arrangemanget, cirkulera på anläggningen (främst framridning/framhoppning), kunna svara på frågor och ”hålla
koll”.
Tillfråga exempelvis en officiell funktionär, tävlingsledare, ridskolechef, ridlärare, tränare eller annan kunnig
person. Om olyckan är framme eller om det uppstår svårare situationer är det inte lämpligt att en ungdomssektion ensamma ansvarar för arrangemanget.

Be en kunnig person rita banskissen:

Oavsett höjden på hindren är det viktigt att banorna har en bra kvalitet. Detta utbildar både hästar och ryttare och bjuder in till rytmisk och god ridning. Det motverkar också risken för olyckor. Tillfråga exempelvis en
banbyggare, officiell funktionär, tävlingsledare, ridskolechef, ridlärare, tränare eller annan kunnig person

Kräv giltigt vaccinationsintyg:

För att undvika att smittor eller andra sjukdomar sprids är det högst lämpligt att kräva att giltigt vaccinationsintyg uppvisas innan urlastning. Detta är en viktig djurskyddsaspekt och skyddar även er förening och andra
mot smittsamma sjukdomar.

Tillåt inte att triangelmärkta hästar deltar:

Låt inte triangelmärkta hästar delta i era pay-arrangemang. Svenska Ridsportförbundet riktlinjer för triangelmärkta hästar är följande: ”Tanken bakom en triangelmärkning är att hästen kan fortsätta i avel eller som
promenad- eller sällskapshäst. Den ska inte användas i regelbundet arbete i någon form.”
En triangelmärkt häst ska inte delta i arrangerade träningar i någon form, så även pay-arrangemang.

Sätt regler för ryttarens utrustning:

Självklart kräver ni hjälm vid ALL ridning på er anläggning, så även för deltagare på pay-arrangemang. Vid hoppning/terränghoppning bör ni även ha krav på säkerhetsväst för ryttare till och med 18 år.

Vad ar Pay and Jump 3
Vad är Pay and Jump?

Tillåt gärna medhjälpare under ritten:

Tillåt gärna att ryttare har medhjälpare inne på banan. Det är helt okej att muntligt hjälpa till med programmet eller bansträckning för att främja god utbildning.

Tidsbegränsat istället för ”felbegränsat”:

Ge alla möjlighet att rida runt hela banan alternativt hela programmet oberoende av fel. Lämpligt att begränsa tiden på banan till ex. 5 minuter för hoppning, och 10 minuter för dressyr. Uppstår det problem vid ett
hinder kan ni som arrangör underlätta för ekipaget genom att till exempel sänka hindret eller be dem fortsätta till nästa hinder för att ge ekipaget en positiv upplevese.

Maximera antalet tillåtna ”starter” per häst:

Maximera antalet starter/rundor en häst får göra per arrangemang. 2-3 starter/rundor är ett lämpligt maxantal. Detta är viktigt ur både djurskydds- och säkerhetssynpunkt.

Maximera antalet ekipage på framridning/framhoppning:

Ha ett maxantal för hur många ekipage ni har på framridning/framhoppning samtidigt. Håll er till det antal ni
har på era officiella tävlingar om ni har sådana. 5-7 ekipage är att föredra beroende på storleken på ridbana/
ridhus.

Avspärrningar:

Sätt upp avspärrningar mellan hästar och åskådare. Har ni officiella tävlingar så använda samma avspärrningar som vid dessa. Detta är väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Skilj på hästar och ponnyer:

Försök att inte blanda hästar och ponnyer. Ta alla ponnystarter först och sedan häst, eller vice versa. Väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt för både ryttare och hästar.

Alla ska få köpa rosett:

Oavsett ”resultat” ska alla ha möjlighet att köpa en rosett. Pay-arrangemang är ingen tävling och därför får heller inte ”resultaten” rangordnas, medföra några förmåner, ligga till grund för deltagande i andra arrangemang och inte heller publiceras.

All ridning sker på egen risk:

Informera deltagarna om att all ridning sker på egen risk, precis om vid officiella tävlingar, men självklart är
det viktigt att säkerhet eftersträvas under alla arrangemang på er anläggning. Svenska Ridsportförbundets medlemsförsäkring gäller vid all ridning för de som är medlemmar i en förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. ”Försäkringen gäller vid aktiviteter som bedrivs av Svenska Ridsportförbundet, i föreningens regi eller i samverkan med föreningen samt vid resa i direkt anslutning till och från aktiviteten. Den omfattar föreningens medlemmar även då de deltar i aktiviteter som arrangeras av andra medlemsföreningar. Försäkringen gäller också vid medlemmens enskilda ridning och träning.”

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Vad är Pay and Jump?

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment